Album chứng nhận doanh nghiệp - thành viên các hiệp hội
  • /uploads/images/news/kimlientravel/chung-nhan/chung-nhan-thuong-hieu-1.png
  • /uploads/images/news/kimlientravel/chung-nhan/dkkd-cty-lan-8-001.png
  • /uploads/images/news/kimlientravel/chung-nhan/chung-nhan-vita.png
  • /uploads/images/news/kimlientravel/chung-nhan/chung-nhan-pata.png
  • /uploads/images/news/kimlientravel/chung-nhan/thanh-vien-vista.png

Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp, và chứng nhận thành viên các hiệp hội du lịch của Kim Lien Travel